Tekniska krav på tidskrifters layout och filer

Observera att mer information om de tekniska kraven hittar du på våran engelsk sida.

Quicklinks: bleed, safety-area, overprint, rgb, marks.

Krav på layout

Utfall (bleed) för tidskrifter med limbindning:

I layouten bör man lägga till 5 mm utfall (bleed) till rent format på varje sida. Utfallet måste vara symmetriskt och layouten centrerad.

Utfall (bleed) för tidskrifter med trådbindning:

I layouten bör man lägga till 5 mm utfall (bleed) till rent format åt alla tre ytterkanter.

Bilder som sträcker sig över hela uppslaget i en tidskrift med limbindning

Man bör tänka på att insidan av omslaget limmas ihop med innehållssidorna med ca 5 mm limrygg. Därför bör man, vid en bild som sträcker sig från omslagets insida till innehållssidan, flytta båda bildhalvorna 5 mm mot ytterkanten. Samma gäller för stora uppslagsbilder på innehållssidor i tjockare tidsskrifter (över 100 sidor).

Placering av layoutobjekt:

Texter och övriga layoutobjekt av kritisk vikt måste ligga minst 4 mm från beskurna kanter.

Tidskrifter med Online-limbindning:

Vid layout bör man beakta att limryggen som håller ihop sidorna täcker sidornas innerkanter med 1 mm.

Övertyck (overprint):

För objekt i färg (förutom 100 % svart) får inte övertryck vara definierat. För svarta layoutobjekt och texter på bakgrund i färg (100 % K) måste svart övertryck (black overprint) definieras. För svarta ytor där övertryck måste undvikas (t.ex. svart linje som täcker bildkanterna) måste svart utan övertryck användas – CMY:1 %, K:100 % Som regel definieras black overprint automatiskt i tryckeriet för bättre tryckkvalitet.

Objektens överlappning (trapping):

Vid intilliggande objekt i olika färg är det nödvändigt att kanten för objektet i mörkare färg överlappar det ljusare objektets kant med 0,15–0,4 mm (trapping). Vid negativtext (vit text på mörk bakgrund) måste keep-away trapping användas – vit text omgärdas med en svart linje som inte är övertryckbar. Som regel definieras trapping automatiskt i tryckeriet för bättre tryckkvalitet.

Linjegrafik (line-art):

Linjens minsta bredd i linjegrafik måste vara minst 0,15 mm. Linjegrafiken får inte innehålla mer än två delfärger som trycks ovanpå varandra.

Bilder med rena färgtoner:

För ett bästa tryckresultat måste färgbilderna bearbetas och göras rena och välbalanserade genom att ta bort ”smutsiga färgtoner” från bilderna.  För att få fram rena färgtoner bör man ta bort gult från blå tooner, magneta från gröna toner, cyan från gula toner mm, utan att det påverkar detaljerna i bilden.

Färgrymd för alla bilder och vektorobjekt - heatsettryck:

Pantone färgtoner, RGB, Lab m.fl. konverteras automatiskt till CMYK, vilket kan förvränga de av beställaren önskade färgtonerna.

Färgrymd för alla bilder och vektorobjekt - omslaget, instick m.fl. i arktryck:

CMYK + de Pantone färgtoner som har angivits i beställningsordern. Övriga Pantone färgtoner, RGB, Lab m.fl. konverteras automatiskt till CMYK, vilket kan förvränga de av beställaren önskade färgtonerna.

Användning av svart färg:

I layout bör man undvika användning av 4-färgad svart (rich black) i svarta texter och linjeobjekt. Vid stora svarta ytor måste 4-färgad svart (t.ex. C:40, M:30, K:100) användas.

Svartvita vektorobjekt:

Svartvita objekt i vektorform får inte innehålla CMYK eller RGB färgtoner.

Gränser för rasterreproduktion på papper:

Färgtoner av väsentliga delar i layouten får inte rastreras utanför dessa gränser (se ISO12647-2)

Max total rasterprocent (TIL - total ink limit):

Se kraven beroende på vilket papper som används. För bilder garanteras med användning av rätt ICC-profil, i vektorgrafiken skall den grafiska formgivaren själv sörja för att kravet följs.

Bildernas upplösningsförmåga i layouten

Dubbel rastertäthet (se kraven beroende på vilket papper som används). En mindre upplösningsförmåga försämrar bildkvaliteten, en större upplösningsförmåga förbättrar inte bildkvaliteten, men gör filerna större och saktar ner filbearbetningen.

Höjning av upplösningsförmåga för bilder med låg upplösning digitalt till erfordrad nivå:

Hanteras av Kroonpress som en avsiktlig åtgärd av kundens grafiska formgivare. Upptäcks inte genom automatisk filkontroll.

Perforering av instick:

Perforeringslinjen behöver inte ritas in i layouten, dock bör det vid behov utformas med spotfärg (t.ex. Perforation) och vara övertryckbar (overprint). Vanligt avstånd för en instickskupongs perforeringslinje är 15 mm från bindningskanten.

Oavbruten och avbruten perforering:

Oavbruten perforeringslinje sträcker sig rakt och oavbrutet från kant till kant och framställs med vikmaskinens perforeringsutrustning. Avbruten och specialformad perforeringslinje framställs genom stansning. Även kartong perforeras med stans. För det måste en stans i önskad form tillverkas och hela processen tar längre tid.

Krav beroende på vilket papper som används – gällande papper, rastertäthet, färgsammansättning samt färgprofil för konvertering av bilder. Bestruket, superkalandrerat, maskinbestruket, obestruket offset och förbättrat tidningspapper. Bestruket papper, belagts med 2-3 skikt, och kartong. Bestruken och obestruken sida.

Krav på filer

Filformat:

PDF enligt standarden PDF/X:1-a.

Framställning av PDF filer som motsvarar standarden

Följ instruktionerna på Kroonpress’ hemsida

Oseparerade PDF filer:

PDF filer måste vara oseparerade (composite).

En PDF fil = en sida:

Varje PDF fil får innehålla endast en sida. Följ instruktionerna på Kroonpress’ hemsida

Omslagsfiler:

Layouten för omslagets sidor och rygg måste stå i olika filer.

Döpning av PDF filer:

Trycksakens alla PDF filer måste ha ett namn med trycksakens namn och sidonummer (t.ex. print008.pdf – trycksakens «Print» sida 8).

PDF filens tryckfärdighet:

PDF filerna måste vara tryckfärdiga, dvs. all reklam och övriga objekt måste vara inlagda i den PDF filen som skickas till tryckeriet.

Layoutens format:

1 : 1  (samma som den färdiga trycksaken).

Trycktekniska markeringar

PDF filer bör som regel vara fria från trycktekniska markeringar – kontrollskalor, färgnamn, passmärken (registration marks) och skärmärken (crop marks). Skärmärken i utfallsområdet (bleed) (eller märken som betecknar perforeringslinjen) får inte ligga närmare det rena tryckformatet (TrimBox) än 3 mm.

Teckensnitt (fonts):

Alla teckensnitt (fonts) som används i layouten måste vara inbäddade i PDF filerna som skickas till tryckeriet.

Ändringar i filer:

Om kunden gör ändringar i filer som har skickats till Kroonpress, måste prepress-avdelningen eller försäljaren ofördröjligen meddelas om det. Annars garanterar inte Kroonpress att ändringar hinner införas.

Godkännande av skärmkorrektur (softproof):

Skärmkorrektur (softproof) måste godkännas skriftligt (t.ex. via e-post).

Krav på färgkorrektur (colour proof)

Kroonpress accepterar kundens färgkorrektur på följande villkor:

 • samma färgprofil har använts vid framställning av filer och färgkorrekturer, och den motsvarar tryckpappret som används; 
 • färgtonerna i färgkorrekturen kan kontrolleras:
  • varje färgkorrektur har en kontrollstrip som uppfyller ISO krav, t.ex. Medienkeil;
  • vid användning av andra kontrollstrips måste motsvarande CMYK värden anges vid rutorna;
  • varje färgkorrektur måste vara försedd med färgprofilens namn;
  • om en icke-standardenlig profil har använts, måste även den skickas till Kroonpress.
 • färgkorrekturens kontrollresultat måste uppfylla ISO krav.

Om inte de tekniska kraven följs…

Kroonpress behåller rättigheten att återsända kundens material som inte uppfyller de tekniska kraven och begära att kunden lämnar in material som uppfyller kraven.

För att kunna garantera bästa tryckkvalitet behåller Kroonpress rättigheten att göra följande oundvikliga trycktekniska ändringar i kundernas filer:

 • lägga till övertryck till svart;
 • lägga till överlappning till konturer av objekt i olika färg;
 • minska ner den max totala rasterprocenten till ett värde som är lämpligast för tryckpappret;
 • Konvertera RGB och Pantone färgtoner till CMYK färgrymd (förutom när kunden har beställt Pantone tilläggsfärger).

Kroonpress’ kostnader för omarbetning av kundens material som inte motsvarar de tekniska kraven, samt extra omkostnader för tryckeriet som har orsakats av att materialet inte motsvarar de tekniska kraven bärs av kunden.