Keskkond

AS Kroonpress kannab oma tegevuses keskkonnavastutust. Tasakaalu hoidmine keskkonnamõju, ühiskondliku mõju (sh töötajate ja kogukonna heaolu) ja majandusliku elujõulisuse vahel on aluseks ettevõtte juhtimisele. Keskkonnakaitse on juhtimissüsteemi lahutamatu osa. 

AS Kroonpress omab keskkonnajuhtimisstandardi ISO 14001 sertifikaati, puidu tarneahelate jälgimise FSC ja PEFC sertifikaate, ning Põhjamaade Luigemärgise ja Euroopa Liidu Ökomärgise kasutuslitsentse.

AS Kroonpress väljastab iga-aastaseid jätkusuutlikkusaruandeid, mis on leitavad siit (NB! inglise keeles).

2013. aastal pärjati Kroonpress Tartu linna poolt aasta keskkonnasõbraliku tootmisprotsessi tiitliga tänu mitmete energiat ja ressursse säästvate meetmete kasutuselevõtule (vihmavee kasutamine, rohelise elektri tarbimine, Greenline Print süsinikumärgise väljatöötamisele, jm)

2015. aastal valiti Kroonpress Tartu rattasõbralikumaiks ettevõtteks tänu ettevõtte sportlikule eluviisile orienteeritud poliitika (ühised rattasõidud, ühine sõiduvarustus) ning turvaliste rattahoidlate omamise eest.

Keskkonnapoliitika:

AS Kroonpress.:

 • Jälgib keskkonna (s.h. töökeskkonna) jätkuva parandamise põhimõtteid, hinnates regulaarselt (oma tegevusega) seonduvaid keskkonnamõjusid, ennetades ja vähendades oluliste kahjulike mõjude toimet keskkonnale,
 • Toetab metsade loodusesõbralikku ja säästlikku majandamist, mis hoiab tasakaalu keskkonna, sotsiaalsete ja majanduslike huvide vahel.
 • Kasutab kõiki tema käsutuses olevaid preventiivseid vahendeid, et vältida või minimiseerida saasteriski ja võimalike õnnetuste teket,
 • Iga uue tehnoloogia, seadme või materjali kasutusele võttes hindab kõigi muude parameetrite kõrval nagu hind, tasuvus, produktiivsus võrdse osana ka selle võimalikku mõju keskkonnale (s.h. töökeskkonnale),
 • Juhindub oma käitumises:
  • taaskasutuse põhimõttest (paber, papp, kile, trükiplaat);
  • hinnalt, kvaliteedilt ja toimelt sarnaste toodete puhul valime keskkonnasõbralikuma toote;
  • energiasäästlikumate töömeetodite kasutamisest;
  • keskkonnasõbralikumate tehnoloogiate kasutamisest;
 • Täidab kõiki oma tegevust reguleerivaid, keskkonnaaspektidega ning töötervishoiu ja tööohutusega seonduvaid seadusi, juhendeid ja lubasid nõudvaid määruseid ning muid normatiivakte,
 • Arendab keskkonda vähem koormavaid tooteid ja protsesse, vältides või vähendades saastet ja kasutades ressursse säästlikult,
 • Koolitab töötajaid tunnetama oma töö mõju keskkonnale ja tegutsema vastutustundlikult nii keskkonna, kaastöötajate, koostööpartnerite kui ka Kroonpressis viibivate külaliste suhtes.
 • Kõikidel töötajatel on ühine eesmärk luua ja alal hoida hea töökeskkond. Eesmärgiks on tervisehäirete ja tööõnnetuste ennetamine, samas ka meelepärase töökeskkonna loomine. Igal töötajal on vastutus kaastöötajate ja Kroonpressi külastajate turvalisuse ja tervise tagamise eest töökohal.
 • AS Kroonpress keskkonnapoliitika on avalikkusele kättesaadav Internetis AS Kroonpress koduleheküljel. 
 • Kroonpress teavitab oma partnereid oma keskkonnapoliitikast ja keskkonnaalastest eesmärkidest.
 • Keskkonnapoliitika ülevaatamine ning võimalik muutmine toimub iga-aastase juhtkonnapoolse ülevaatuse käigus.
 • Kroonpressi töötajate teavitamine keskkonnapoliitikast toimub töötajate koolitamise, vajadusel Tööliste kausta, intraneti keskkonna, infotahvlite ja infotabloode kaudu.
 • Tagab, et kõigile Kroonpressi heaks töötavatele isikutele on keskkonnapoliitika teatavaks tehtud.